Nghiên cứu - Trao đổi
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các kỳ họp chuyên đề thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết an sinh xã hội và xây dựng, phát triển Thành phố.
Thứ hai, Ngày 09/05/2016, 03:02 Đọc bài image Màu chữ Cỡ chữ
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các kỳ họp chuyên đề thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết an sinh xã hội và xây dựng, phát triển Thành phố

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các kỳ họp chuyên đề thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết an sinh xã hội và xây dựng, phát triển thành phố.

Phòng Công tác HĐND.

 

Bản in