Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Khóa IX
Thường trực HĐND
image Nguyễn Thị Lệ Chủ Tịch
image Phan Thị Thắng Phó Chủ Tịch
image Phạm Đức Hải Phó Chủ Tịch
image Trương Lâm Danh Uỷ viên thường trực
image Thi Thị Tuyết Nhung Uỷ viên thường trực
image Trương Trung Kiên Uỷ viên thường trực
image Triệu Đỗ Hồng Phước Uỷ viên thường trực
Tìm theo hội đồng khóa
Tìm kiếm
Số lượng truy cập