Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp
Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX , Kỳ họp thứ 1
STT Nghị quyết
1 Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc Công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc Công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 Nghị quyết số: 02/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc Công nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 Nghị quyết số: 06/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc Công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
5 Nghị quyết số: 04/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc Công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 Nghị quyết số: 03/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc Công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc Công nhận kết quả bầu cử chức danh Chánh Văn phòng Hội động nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc Công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
9 Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc Quy định số lượng ủy viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
11 Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021
12 Nghị quyết số: 10/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021
13 Nghị quyết số: 11/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số lượng truy cập