Chức năng nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách
11/08/2017 02:29:01 714 lượt xem
Các chức năng chính bao gồm:

1. Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

2. Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên trên địa bàn thành phố trực thuộc trung ương.

Ý kiến bạn đọc (0) (*)
Hãy để gửi bình luận