Chức năng nhiệm vụ của Ban Pháp Chế
11/08/2017 02:26:22 578 lượt xem
Các chức năng chính bao gồm:

Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.

Ý kiến bạn đọc (0) (*)
Hãy để gửi bình luận